TAVSHEDSPLIGT

I CSM Øst er alle medarbejdere underlagt loven om tavshedspligt om fortrolige oplysninger. Når oplysninger under tavshedspligten er fortrolige betyder det, at der er begrænsninger for videregivelse af sådanne oplysninger. Oplysninger anses som fortrolige, når det er i offentlig eller privat interesse, at de hemmeligholdes. Fortrolige oplysninger er oplysninger om en persons cpr-nummer, race, religion, hudfarve, politiske, (seksuelle) og strafbare forhold, problemer af helbredsmæssig eller social karakter, eksempelvis misbrug af nydelsesmidler og lignende.

Hvornår gælder tavshedspligten ikke?
I aktuelle sager vedrørende seksuelle overgreb på børn og unge under 18 år, har alle pligt til at underrette de sociale myndigheder. Også selvom de er underlagt tavshedspligt.Tavshedspligten gælder ikke, hvis der gives samtykke til videregivelse af oplysninger af den berørte selv eller af forældremyndighedsindehaveren.

De sociale myndigheder kan i særlige tilfælde forlange at få videregivet fortrolige oplysninger. Forvaltningsloven har dog klare regler herfor.

Print Friendly, PDF & Email