UNDERRETNINGSPLIGT

Alle, både privatpersoner og fagpersoner, har pligt til at underrette kommunen, hvis de får kendskab til at et barn eller ung udsættes for seksuelle overgreb. Ifølge Bekendtgørelse af Lov om Social Service jfr. §§ 152 – 155 skal den, der bliver gjort bekendt med, at et barn eller ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare, underrette kommunen.

Formålet med underretningspligten er at tage hånd om problemer hos børn og unge så tidligt som muligt og derved forhindre alvorlige problemer senere i opvæksten. Seksuelle overgreb mod børn og unge er af så alvorlig karakter, at alle til enhver tid har pligt til at underrette.

Print Friendly, PDF & Email