KØN OG SEKSUELLE OVERGREB

Piger er mere udsatte end drenge
Tal fra kriminalstatistikker, behandlingscentre og spørgeskemaundersøgelser viser, at piger er mere udsatte end drenge (Helweg-Larsen & Bøving Larsen, 2009). Det er gruppen af 12-14-årige piger, der er de allermest udsatte, selv om der foregår overgreb i alle aldersgrupper.

Anmeldelser af overgreb
I 1998 blev 550 sager om seksuelle overgreb mod børn anmeldt til politiet. Det drejede sig om i alt 928 børn, hvor 4 ud af 5 sager vedrørte piger (Servicestyrelsen 2007).

Det skal her fremhæves, at der kan gemme sig større mørketal hos drenge end hos piger, da både omverdenen og mændene selv er mindre tilbøjelige end kvinder til at betragte tidligere seksuelle oplevelser som overgreb (Servicestyrelsen 2007).

Krænkerens køn
For piger gælder det, at det seksuelle overgreb i langt de fleste tilfælde begås af en mand, mens det for drenge både kan være mænd og kvinder, der udfører det seksuelle overgreb.

Det er svært at sige noget ekstakt om, hvor ofte, der er tale om, at overgrebet begås af en kvinde, da disse overgreb i høj grad er tabubelagt og negligeret af omverdenen som et ikke-eksisterende fænomen. Når det er svært at forestille sig kvinder krænke børn seksuelt hænger det blandt andet sammen med vores opfattelse af kvinden som den altfavnende og beskyttende moder (Andersen, 1996). Kvinder er som omsorgspersoner ofte(re) end mænd i nær kontakt med børn, hvorfor hun kan være i tættere berøring med børn, uden at man får mistanke om seksuelle overgreb. Et seksuelt overgreb begået af en kvinde kan således være mere camoufleret, og dermed svært at få øje på.

Flydende grænser, når krænkeren er en kvinde
Når et seksuelt overgreb foretages af en kvinde mod en dreng eller ung mand, kan han have svært ved at finde anerkendelse for overgrebet. Vores opfattelser af køn gør problematikken ulige. Grænserne for hvornår man beskrives som offer eller en stor dreng, der har haft sex med en moden kvinde, synes at være langt mere flydende end når vi taler om overgreb mod piger.

Køn som terapeutisk tema
Temaer som køn, magt, seksualitet, maskulinitet og femininitet er ofte væsentlige at beskæftige sig med i terapien, når man beskæftiger sig med seksuelle overgreb. Både mennesker med krænkende adfærd og mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, kan have et problematisk forhold til disse temaer.

Som et eksempel kan nævnes, at mange heteroseksuelle mænd forestiller sig, at de er homoseksuelle, når overgrebet har været udført af en voksen eller ældre mand.  Denne forestilling forstærkes hvis manden/drengen har haft fysiske reaktioner og/eller følt lyst i overgrebssituationen. Det er vigtigt, at undersøge denne problematik i terapien, da den for mange mennesker kan være meget tabubelagt og derfor ikke nødvendigvis bringes frem af sig selv.