OM SENFØLGER AF SEKSUELLE OVERGREB

At have været udsat for seksuelle overgreb kan give akutte symptomer umiddelbart efter overgrebet.  Men mange oplever også senfølger, som udvikles senere i livet.

For nogle mennesker er senfølgerne invaliderende med betydelige indskrænkelser i oplevelsen af personlig frihed og livskvalitet, mens de for andre har en mere afgrænset betydning for dele af livet.

Usikker viden om senfølger
Grundet mangelfulde data er det svært at give et præcist tal på, hvor mange mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb, som senere hen i livet udvikler senfølger. Hertil kommer, at forskning har vist, at børn som udsættes for seksuelle overgreb, ofte vokser op i et miljø præget af yderligere psykosociale belastninger, hvorfor det kan være svært at adskille senfølger efter seksuelle overgreb fra følgevirkninger efter andre omsorgssvigt.

Typer af senfølger
Et seksuelt overgreb kan overordnet forstås som dels et choktraume, der rammer både nervesystemet og personlighedsstrukturen, og dels som et tilknytningstraume, idet traumet finder sted i en relation til en voksen, som barnet skal udvikle sig ved.

Seksuelle overgreb i barndommen rammer derved dobbelt, særligt når de begås af nære omsorgspersoner, eller når omsorgspersoner ikke opdager og reagerer på overgrebene.

Senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen kan være af både kropslig/neurologisk, psykisk, relationel og/eller social karakter, og de kan få vidtrækkende konsekvenser for følelsen af livskvalitet hos den, der har oplevet et seksuelt overgreb.

Udvikling af senfølger
Hvordan man reagerer på et seksuelt overgreb afhænger af en lang række faktorer, som bl.a. inkluderer overgrebenes karakter og hyppighed, forholdet til den person, der har begået overgrebet, ens alder, da de seksuelle overgreb fandt sted, og ikke mindst hvordan opvækstmiljøet i øvrigt var, herunder hvordan omverdenen håndterede en eventuel afsløring af overgrebene. Disse forhold kan alle have en indvirkning på, hvordan man oplever og lever med det at have været udsat for seksuelle overgreb.

Det kan derfor være svært at definere nogle almengældende senfølger, som alle kan identificere sig med. De følgende afsnit om senfølger af seksuelle overgreb skal derfor ikke betragtes som udtømmende i forhold til alles oplevelser, men som en beskrivelse af muligesenfølger, man kan opleve i forbindelse med seksuelle overgreb.