KØNSSPECIFIKKE SENFØLGER

Mænd og kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, kan opleve forskellige relationelle og kropslige og neurologiske senfølger. Nogle senfølger er dog mere typiske for det ene køn end for det andet.

På de følgende sider kan du læse mere om:

rlige senfølger for kvinder

Ved et seksuelt overgreb oplever såvel drenge som piger en fysisk invadering af den kropslige afgrænsning, og både drenge og piger kan opleve, at de mister kontrollen over deres egen krop.
Graviditet og fødsel

For nogle kvinder kan de forandringer, som opstår i forbindelse graviditet og fødsel, minde om de tidligere seksuelle overgreb og de kontroltab, man oplevede dengang, hvilket virker meget angstfuldt.
Tilsvarende kan mange kvinder, som tidligere har været udsat for seksuelle overgreb, opleve angst for at føde, fordi de kan have vanskeligheder ved at afgive kontrollen til deres krop.

 

Moderskab
Efter fødslen kan der opstå følelsesmæssige reaktioner i forbindelse med amning, fordi brysterne pludselig bliver gjort til genstand for opmærksomhed og berøring. Problemerne forbundet med både fødslen og den efterfølgende amning og fysiske nærhed med barnet kan for nogle udvikle sig til en fødselsdepression.

 

For mange kvinder kan det selv at  blive mor vække smertefulde følelser fra egen opvækst, og mange kan derfor være urolige for, om de er i stand til at give deres børn bedre vilkår, end de selv har haft. Mange er ligeledes urolige for, at de kan komme til at svigte deres børn pga. egne psykiske vanskeligheder. Dette kan ligeledes gøre sig gældende for faderrollen.

 

Særlige senfølger for mænd

I alle kulturer eksisterer henholdsvis mandlige og kvindelige normer, som udvikles hos den enkelte gennem samfundets og kulturens forskellige opdragelse af de køn.

 

Herved tilpasses kønnene til at føle, tænke og handle på måder, der er i overensstemmelse med henholdsvis de maskuline og de feminine normer, som eksisterer i samfundet og kulturen.
Offerrollen i modstrid med maskuline værdier

Mænd oplever ofte en større kønsmæssig tabuisering i forhold til seksuelle overgreb, da offer-rollen er i modstrid med de maskuline normer og værdier i samfundet. Mænd opdrages eksempelvis i højere grad end kvinder til at være handlekraftige, usårlige og i stand til at undertrykke følelsesmæssig smerte, hvilket står i modsætning til det faktisk mulige, når man som barn bliver udsat for seksuelle krænkelser.

 

Hos den voksne mand kan dette give sig til udtryk i skamfølelse over ikke at have kunne forsvare sig selv, samt en kønsmæssig identitetskonflikt, forstået som en tvivl omkring, hvorvidt man nu er en rigtig mand, når man kunne blive udsat for overgreb. Dette kan føre til oplevelser af at være mislykket, uduelig og værdiløs, hvilket kan forstærke et allerede lavt selvværd.

 

Forvirring om egen seksualitet
Den seksuelt krænkede mands identitetskonflikt forstærkes ofte af, at de fleste mænd, som udsættes for overgreb, bliver krænket af mænd, hvilket kan give anledning til forvirring omkring, hvorvidt overgrebet er udtryk for en homoseksuel aktivitet.

 

Undersøgelser tyder dog på, at selvom mange pædofile har præferencer hvad angår køn og alder, så er størstedelen af de, som krænker drenge, ikke homoseksuelle.
Tvangspræget seksuel adfærd

På grund af det problematiserede forhold til egen seksualitet oplever mange mænd en seksuel tvangspræget adfærd. For nogle mænd fylder seksuelle erobringer, eksperimenterende seksuelle oplevelser og et stort antal kortvarige og risikable affærer derfor meget, da dette kan være en måde, hvorpå man forsøger at bevise sig selv som en meget maskulin mand.
Misbrug
Mænd, der har været krænket som drenge, kan være tilbøjelige til at have et overforbrug af stoffer, alkohol, mad og arbejde. Gennem misbrug kan manden opnå at dulme eller fortrænge smerten for en tid.

 

Nogle påtager sig ekstra arbejde for ikke at være alene og skulle forholde sig til sig selv. Samtidig kan bestræbelsen efter en flot karriere, evt. med høje stillinger og succes, være et forsøg på at afhjælpe et lavt selvværd og skabe et billede af at være en succesfuld mand.
Hemmeligholdelse og mangel på hjælp
Mange mænd oplever en stor frygt for, at andre skal opdage deres fortid med seksuelle overgreb, som derfor bibeholdes som en hemmelighed.

 

Den maskuline socialisering og kønsmæssige tabuisering betyder, at mange mænd er tilbageholdende med at søge behandling for deres senfølger, ligesom at de kan have sværere ved at tale intimt om sig selv med andre, hvilket kan forstærke følelser af at være anderledes og isoleret.
Fordomme om at krænkede bliver krænkere

Hertil kommer, at mænd ofte kæmper imod fordomme i samfundet om, at alle mænd, som har været udsat for overgreb i barndommen, selv bliver krænkere.

 

Det er ikke ualmindeligt, at man, når man selv har været udsat for seksuelle krænkelser i barndommen, kan få grænseproblematikker indenfor det seksuelle område, som man måske selv tager afstand fra.

 

Den fordømmelse der ligger i en selv og i samfundet generelt, kan desværre i nogle tilfælde betyde, at mænd møder yderligere forhindringer i forhold til at søge den hjælp, de har brug for.

Print Friendly, PDF & Email